Доклад за прозрачност - независим финансов одит

Line
Доклади за прозрачност, независим финансов одит   Съгласно изискванията на чл. 62 (1) от ЗНФО при извършване на независим финансов одит на предприятие, извършващо дейност от обществен интерес, регистрираният одитор ежегодно публикува на своята електронна страница Доклад за прозрачност: